Zorg om Vessem

De werkgroep Zorg en welzijn bestaat uit vrijwilligers die in de Dorpsraad dit onderdeel voor haar rekening nemen. In deze groep hebben sinds april 2018 zitting: Chris Johnson, Anita de Laat en Carien van Diessen. In de voorgaande jaren zat Chris samen met anderen in deze commissie.

Decentralisatie (van de onderheid) en participatie (van de samenleving) zijn officieel vanaf 1 januari 2015 van start gegaan, maar spelen op de achtergrond natuurlijk al wel langer een rol. Daarom is een degelijk en regelmatig overleg tussen Vessem en Gemeente belangrijk voor succes in de toekomst. Een van die manieren is de inzet van een dorpsondersteuner.

De visie van Zorg en Welzijn op de veranderingen in de zorg is drievoudig: Maatwerk, klankbord proces en vooruit denken.

  • Eerste uitgangspunt: Maatwerk

Ieder mens is uniek. Ieder dorp is uniek. De groeiende decentralisatie van de zorgvoorziening geeft goede kansen voor een individuele aanpak voor zowel Vessem als de Vessem-naren. We hebben binnen de Vessemse gemeenschap gezien dat schrijnende gevallen van ernstig zieke mensen veel baat hebben bij een gestructureerde aanpak.

Noaberschap in een modern jasje: de participatiesamenleving
Hoe zijn welzijn en zorg in Vessem geregeld? Denkt u daar wel eens over na? Het zal u waarschijnlijk een zorg zijn, zolang u gezond bent en goed uit de voeten kunt of zelf geen mantelzorger bent. Maar als er wel een zorgvraag ontstaat, bent u blij dat er een netwerk bestaat waar u op terug kunt vallen.

Utopie? Niet als wij met zijn allen als inwoners van Vessem daar onze schouders onder kunnen en durven zetten!

Noaberschap
Noaberschap (een oud begrip in vooral Oost-Nederland) zijn de gezamenlijke buren in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. Binnen het noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers bij te staan in raad en daad indien dat nodig is.

Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen. (bron: Wikipedia)

Zoals het vroeger onderling geregeld was, dat kennen wij in onze moderne tijd vaak niet meer. De meesten van ons zijn grootgebracht in de verzorgingsstaat Nederland. Zaken zoals gezondheid en sociale zekerheid werden altijd door de overheid geregeld en daardoor konden we aanspraak maken op allerlei regelingen en voorzieningen. Hierdoor raakte het vanzelfsprekend omzien naar elkaar min of meer op de achtergrond.

Inmiddels zijn deze voorzieningen voor een (groot) deel verdwenen. Na jaren van bezuinigingen wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn er veel minder professionals voorhanden. Dat betekent dat van iedereen een bijdrage wordt gevraagd in de zorg om de medemens. In Vessem gebeurt dit al vaak, maar toch blijken er leemtes te zijn. Zorg en welzijn wil hier alert op zijn en faciliteren dat mensen een beroep op elkaar kunnen doen.

  • Tweede uitgangspunt is het klankbord proces.

Iedereen die bezig is of bezig wil zijn met het welzijn van Vessem en zijn inwoners maakt in principe deel uit van dit proces. De dorpsraad initieert het klankbord proces. Dit zal verder uitgebouwd worden zowel richting professionele zorgverleners als richting verenigings- en/of buurt-genootschappen.

De gemeente wil graag weten wat er in Vessem leeft en mogelijk is met betrekking tot het verlenen van informele zorg. Andersom zou de Gemeente aan moeten geven welke plannen hieromtrent zij wil implementeren en financieren. Aan dit proces van uitwisseling neemt de dorpsondersteuner actief deel door met iedereen contact te leggen en beschikbaar te zijn voor initiatieven en zelf voorstellen te doen. Door samen grote en kleine problemen te bespreken, kunnen wij oplossingen realiseren en hier gaat het om.

Dus maatwerk en goed luisteren zijn ons eerste twee uitgangspunten. Erkennen dat er problemen zijn waar onze Vessemse gemeenschap zou kunnen helpen, luisteren naar ieder individu, en hulp organiseren waar nodig. In het verleden is al een zorgmarkt georganiseerd waaraan zowel professionele als vrijwilligersorganisaties deel namen. Uit een bijeenkomst met Joriszorg is aandacht voor mantelzorgers als speerpunt naar voren gekomen. Dat blijft de komende tijd het belangrijkste aandachtspunt van de werkgroep.

  • Derde uitganspunt: vooruit denken

Voorkomen is beter dan genezen. Bewustwording van het feit dat de gemiddelde leeftijd ook in Vessem stijgt en er ook in Vessem gehandicapte en zieke mensen wonen en er tegelijkertijd veel veranderingen worden doorgevoerd in de zorg. Hierdoor kunnen mensen qua zorgvraag buiten de boot komen te vallen.

Door verenigingen in een vroeg stadium hierbij te betrekken en waar mogelijk in te schakelen, denkt de “klankbordgroep” veel problemen voor de toekomst te voorkomen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de dorsondersteuner:

Hanny Maas
Tel: 06-15374603
Email: h.maas.visum@gmail.com