Zorg om Vessem

Uitgangspunten voor Vessem bij veranderingen in de zorg.

  • Eerste uitgangspunt is maatwerk.

Ieder mens is uniek. Ieder dorp is uniek. De groeiende decentralisatie van de zorgvoorziening geeft goede kansen voor een individuele aanpak voor zowel Vessem als de Vessemnaren.

  • Tweede uitgangspunt is het klankbord proces.

Dit zal verder uitgebouwd worden zowel richting professionele zorgverleners als richting verenigings- en/of buurt-genootschappen.  Iedereen die bezig is of bezig wil zijn met het welzijn van Vessem en zijn inwoners maakt in principe deel uit van dit proces.

De dorpsraad initieert het  klankbord proces.

De gemeente wil graag weten wat er in Vessem leeft en mogelijk is met betrekking tot het verlenen van informele zorg. Andersom zou de Gemeente aan moeten geven welke plannen hieromtrent  zij wil implementeren en financieren.

Decentralisatie en participatie is officieel vanaf 1 Januari 2015 begonnen maar speelt op de achtergrond natuurlijk al wel langer een rol. Daarom is een degelijk en regelmatig overleg tussen Vessem en Gemeente  belangrijk voor succes in de toekomst.

De informele zorgvraag voor de inwoners van Vessem is heel praktisch. Langdurige gehandicapten moeten dagbesteding hebben, iemand met een gebroken been zou hulp moeten krijgen bij het boodschappen doen of bij werkzaamheden in de tuin.

We hebben binnen de vessemse gemeenschap gezien dat schrijnende gevallen van ernstig zieke mensen- denk aan Nico de Koning-veel baat hebben bij een gestructureerde aanpak.

Door samen grote en kleine problemen te bespreken, kunnen wij oplossingen realiseren en hier gaat het om.

Dus maatwerk en goed luisteren zijn ons eerste twee uitgangspunten. Erkennen dat er problemen zijn waar onze vessemse gemeenschap zou kunnen helpen, luisteren naar ieder individu, en hulp organiseren waar nodig.

  • Derde een laatste uitgangspunt is vooruit denken.

Voorkomen is beter dan genezen. Bewustwording van het feit  dat de gemiddelde leeftijd ook in Vessem stijgt en er ook in Vessem gehandicapte en zieke mensen wonen en  er tegelijkertijd veel veranderingen worden doorgevoerd in de zorg.

Hierdoor kunnen mensen qua zorgvraag buiten de boot komen te vallen.

Door verenigingen in een vroeg stadium hierbij te betrekken en waar mogelijk in te schakelen ,  denkt de “klankbord” groep veel problemen voor de toekomst te voorkomen.

Kort samengevat: Onze eerste reactie mbt  de veranderingen in de zorg is drievoudig:

Maatwerk AUB; Ieder inwoner is uniek.
Goed luisteren (en vertellen); Klankbord proces opzetten en ontwikkelen.
Vooruit denken ; Vooral mbt het meedoen van verenigingen.


Noaberschap in een modern jasje: de participatiesamenleving

Hoe zijn welzijn en zorg in Vessem geregeld. Denkt u daar wel eens over na? Het zal u waarschijnlijk een zorg zijn, zolang u gezond bent en goed uit de voeten kunt of zelf geen mantelzorger bent. Maar als er wel een zorgvraag ontstaat, bent u blij dat er een netwerk bestaat waar u op terug kunt vallen.

Utopie? Niet als wij met z’n allen als inwoners van Vessem daar onze schouders onder kunnen en durven zetten!

Noaberschap

Noaberschap (een oud begrip in vooral Oost-Nederland) zijn de gezamenlijke buren in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. Binnen de noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers bij te staan in raad en daad indien dat nodig is.

Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen. (bron: Wikipedia)

Zoals het vroeger onderling geregeld was, dat kennen wij in onze moderne tijd vaak niet meer. De meesten van ons zijn grootgebracht in de verzorgingsstaat Nederland. Zaken zoals bijvoorbeeld gezondheid en sociale zekerheid werden altijd door de overheid geregeld en daardoor konden we aanspraak maken op allerlei regelingen en voorzieningen. Hierdoor raakte het vanzelfsprekend omzien naar elkaar min of meer op de achtergrond.

Participatiesamenleving

In zijn eerste troonrede die Koning Willem Alexander in 2013 uitsprak, sprak hij over:

“De omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid en in de langdurige zorg. De klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft juist op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen.”

Met andere woorden: onder druk van de vele bezuinigingen die door de regering zijn doorgevoerd worden voorzieningen uitgehold en zijn er steeds minder professionals voorhanden.

Sociaal netwerk

Op verzoek van de gemeente Eersel is de Dorpsraad in Vessem aan de slag gegaan met het begrip ‘Welzijn en Zorg’. Aan welke vorm van hulp en zorg is behoefte en hoe kan dit vervolgens  georganiseerd worden in Vessem. Hiertoe zijn diverse verenigingen uitgenodigd om te brainstormen hoe wij als inwoners van Vessem daaraan ons steentje kunnen bijdragen. Het plan is om een sociaal netwerk op te zetten voor Vessem om van daaruit hulp te kunnen bieden op het gebied van jeugd, gezinnen, (licht) dementerenden, gehandicapten etc. Hulp en zorg die niet perse door professionals hoeft te worden verleend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een buurtgenoot die zijn been gebroken heeft en die geholpen kan worden met het doen van boodschappen. Of een gehandicapte die baat kan hebben bij een vorm van dagbesteding. Voorop staat dat de zorgvraag in overleg met betrokkene altijd met maatwerk wordt ingevuld.

De kartrekkers in dit proces zijn (namens de Dorpsraad) Corine Ansems, Chris Johnson en Erica Vaarkamp.

Informatieavond

Op donderdag 18 juni a.s. staat er een informatieavond gepland voor alle inwoners van Vessem. Tijdens deze bijeenkomst is er inbreng van de gemeente Eersel door medewerkers van het WMO loket en wethouder Ria van der Hamsvoord – Huijbers, die o.a. verantwoordelijk is voor  zorg en welzijn.

Ook professionele zorgverleners als JorisZorg en ZuidZorg zullen deelnemen aan deze bijeenkomst. Daarnaast diverse verenigingen en organisaties uit Vessem die zich bereid verklaard hebben mee te denken en te participeren in het op te zetten netwerk.

De bedoeling van deze bijeenkomst is om verbindingen te leggen tussen inwoners en organisaties en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De Dorpsraad nodigt iedere inwoner van Vessem uit om deze bijeenkomst te bezoeken en in de toekomst te participeren in de zorg voor elkaar en het welzijn voor ons allemaal.